EXPEDUJEME PŘÍMO Z ČR

Ochrana soukromí

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní http://www.bodyworld.eu (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:
Spol. BIO 5, s. r. o., se sídlem Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,

IČO: 35 767 715,
DIČ: 2020244116,
IČ DPH: SK2020244116,
zapsaná v obchodním rejstříku (obchodnom registri) vedeném Okresním soudem v Bratislavě v oddíle Sro, na vložce 19167 / B

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
adresa pro doručování: Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, Slovenská republika
telefonní číslo: +421 2 206 207 60
kontaktní e-mail: objednavky@bodyworld.eu

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

Obsah

  1. Úvodní ustanovení

  1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

  Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právními řády České republiky a Slovenské republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem České republiky č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, a zákony Slovenské republiky č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, a č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1.2. Co jsou osobní údaje?

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

  • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
  • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
  • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

  2. Získaní a využívaní osobních údaju

  2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

  Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.
  Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

  2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

  • Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a pro účely ochrany našich právních nároků.
  • Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
  • Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu na základě oprávněného zájmu využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb podobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout.
  • Vaši e-mailovou adresu a informaci o Vámi zakoupeném zboží můžeme využít na základě našeho oprávněného zájmu za účelem kontroly a zlepšování našich služeb a našeho zboží, a to prostřednictvím služby „Ověřeno zákazníky“ společnosti Heureka Shopping s.r.o. Vaše e-mailová adresa bude předána společnosti Heureka Shopping s.r.o., a to za účelem zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby „Ověřeno zákazníky“. Tento dotazník vám bude na e-mailovou adresu zaslán po uskutečnění nákupu v intervalech určených společností Heureka Shopping s.r.o. a můžete v něm hodnotit kvalitu našich služeb a produktů.
  • Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

  Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

  2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

  Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží či služeb nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.
  Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

  3. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

  3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
  Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

  • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
  • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
  • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

  Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

  3.2. Právo na přístup k osobním údajům

  Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

  • účel zpracování;
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
  • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

  Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

  3.2. Právo na opravu

  Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

  3.3. Právo vznést námitku proti zpracování

  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

  3.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

  Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
  • jste odvolali souhlas se zpracováním;
  • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
  • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

  Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

  3.5. Právo na omezení zpracování

  Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

  • popíráte přesnost svých osobních údajů;
  • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
  • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
  • vznesete námitku proti zpracování.

  Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
  Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
  Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

  3.6. Právo na přenositelnost údajů

  Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

  3.7. Jak můžete svá práva uplatnit?

  Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

  Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě. Pro Slovenskou republiku je to Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.dataprotection.gov.sk).

  4. Správa a zpracováni osobních údajú

  4.1. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

  Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. Vaše osobní údaje pro nás zpracovává:

  dopravci dle Vašeho výběru, tedy:

  • Slovenská pošta a.s.(IČO 36631124)
  • Zásielkovňa, s.r.o. (IČO 48136999),
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o (IČO 36624942),
  • Slovak Parcel Service s.r.o. (IČO 31 329 217)
  • CITY COURIER SLOVAKIA, s.r.o. (IČO 45918996)

  Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme na základě dotazu. Aktuálne sú to tyhle partneři:

  • Speedweb s.r.o. (IČO 46845682)
  • Exponea, s.r.o. (IČO 50017560)
  • COM-TRADE s.r.o. (IČO 36406392)

  Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  4.2. Komu předáváme vaše osobní údaje?

  V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

  Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

  5. Soubory cookies

  5.1. Co jsou to cookies?

  Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

  Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

  Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

  Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.
  Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

  • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;
   • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
   • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;
  • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;
   • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
   • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
  • Google AdWords
   Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
   Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.
   Facebook Pixel
   Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
   Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

   Exponea, s.r.o.
   Adresa: Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava
   Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

  5.3. Používané služby společnosti Google

  Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.
  Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

  Tyto Zásady jsou platné a účinné od 03. 09. 2020.

  • Rychlé doručení
  • 3000+ produktů ihned k odběru
  • 1.000.000+ objednávek
  • Odborné poradenství
  Oblíbené
  Načítám...
  Načítám...
  Nutriční hodnoty
  Hodnocení a recenze